Privacyverklaring Praktijk Kuinera de Haas

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2023

Praktijk Kuinera de Haas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Praktijk Kuinera de Haas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Privacywet. De AVG
regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:

Persoonsgegevens
Praktijk Kuinera de Haas verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
·        NAW-gegevens
·        Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
·        Geboortedatum
·        Verzekerdennummer
·        Inhoud van communicatie (sessieverslagen, emails, genogram)
·        Behandelplan
·        Toestemmingsformulieren indien nodig (video opname, informatie verstrekken/inwinnen,
minderjarige kinderen)
·        Voortgangsverslagen (eventueel)

Doeleinden
Praktijk Kuinera de Haas verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
·        Het onderhouden van contact;
·        Een goede en efficiënte dienstverlening;
·        Het verrichten van administratieve handelingen;
·        Facturering;
·        Nakoming van wettelijke verplichtingen;
·        Het informeren van andere zorgverleners (met uw toestemming);
·        Collegiaal overleg, geheel geanonimiseerd.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan
wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Praktijk Kuinera de Haas hier gerechtvaardigde
belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·        Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
·        De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk
worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Kuinera de Haas persoonsgegevens
uitwisselen. Praktijk Kuinera de Haas kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken
van diensten van derden, zoals de boekhouder en het administratieprogramma. In het kader
daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw
persoonsgegevens (NAW, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en verzekerdennummer)
slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. En zij hebben geen inzage in het
inhoudelijke dossier.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk Kuinera de
Haas aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Praktijk Kuinera de Haas zal uw gegevens
niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Praktijk Kuinera de Haas zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor
de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Kuinera de Haas zich moet
houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De
bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Kuinera de Haas passende
beveiligingsmaatregelen genomen, middels met wachtwoorden beveiligde documenten.

Uw rechten
U heeft het recht om Praktijk Kuinera de Haas een verzoek te doen tot inzage van uw eigen
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van
uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te
passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Praktijk Kuinera de Haas verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt
u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere
persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk Kuinera de Haas
Corrie Vlasma de Haas
Prakkenlaan 42, 8431 JN Oosterwolde fr
info@Kuineradehaas.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Kuinera de
Haas, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u
het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2023

Praktijk Kuinera de Haas kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op
de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.