Privacyverklaring Mentorschap

Persoonsgegevens die ‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ verwerkt

‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u mij deze gegevens verstrekt. Dit betreffen onderstaande persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerservicenummer
– Nationaliteit
– Land van herkomst
– Burgerlijke staat
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerkt ‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u mij deze gegevens verstrekt. Dit betreft de volgende bijzondere persoonsgegevens:
– Medische gegevens

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– ‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ verwerkt persoonsgegevens wanneer ik hier een wettelijke grondslag voor heb. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, wettelijke verplichting, overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
– Verzorgen van het verzoek toepassing mentorschap.
– Het verwerken van de beëindiging van mijn dienstverlening.
– Telefonisch contact.
– Informeren over wijzigingen van mijn diensten.

Bewaartermijn
‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en/of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die ik verwerk is maximaal zeven jaar voor het papieren en digitale dossier, gerekend vanaf de dag na beëindiging van de dienstverlening.

Delen met derden
‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij uitsluitend, indien nodig voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken maak ik afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. ‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
‘Corrie Vlasma Mentorschappen’ neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij ‘Corrie Vlasma Mentorschappen’, Prakkenlaan 42, 8431 JN Oosterwolde fr. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@corrievlasma.nl

Natuurlijk help ik graag verder indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.