Algemene voorwaarden Praktijk Kuinera de Haas

Begrippen:
*Zorgaanbieder: Praktijk Kuinera de Haas, Corrie Vlasma de Haas
*Beroepsvereniging: Het NVPA, ingeschreven in bij KvK onder nummer 40258092 en gevestigd op Losplaats 14 B, 5404 NJ Uden

*Koepel: RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) ingeschreven bij KvK onder nummer 20133698 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4700 AB Roosendaal.

*Klacht- en Tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts  of een andere hulpverlener volgens de voor hem/haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

*Klachtenfunctionaris: P3NL is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van NVRG/NVPA/RBCZ en de geschillencommissie.

*Geschillencommissie: P3NL voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

*WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

*Cliënt: Iemand die zorg afneemt.

*Behandeling: De door Praktijk Kuinera de Haas, Corrie Vlasma de Haas aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Praktijk Kuinera de Haas, Corrie Vlasma de Haas

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten met
Praktijk Kuinera de Haas; het leiden van psychologische ondersteuning, dan wel advisering
in de ruimste zin van het woord. Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening van
de overeenkomst door beide partijen.

Zorgaanbieder
Praktijk Kuinera de Haas, Corrie Vlasma de Haas is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en het NVPA (Nederlands Verbond voor
Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Het NVPA is aangesloten bij de RBCZ.
Informatie over de beroepsverenigingen en over de koepel kunt u vinden
op www.nvrg.nl, www.nvpa.nl en op www.rbcz.nu
De behandelaar handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het
NVRG en het NVPA.

Behandeling
De behandeling start met uw schriftelijke toestemming op het behandelplan dat samen met u
wordt opgesteld. Dit behandelplan zal opgenomen worden in uw dossier. Dit wordt de
leidraad voor de behandeling. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin u zelf en de
zorgverlener mondeling en/of ook schriftelijk verslag doen over uw ontwikkeling binnen de therapie.

De sessies duren een uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een
doorgaand proces kan ontstaan. Indien wenselijk kan in overleg de tijd per sessie aangepast
worden naar anderhalf uur.
U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien
aanvullende informatie is gewenst, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts of
andere hulpverlener. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de
behandelovereenkomst of op een apart formulier voor deze overdracht.
Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling
gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de
behandeling stopgezet.

Betaling
De kosten per sessie bedragen €90 per uur.
De factuur betaalt u contant, per IBAN overschrijving of middels een betaalverzoek link met
een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u via de email.
Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw
ziektekostenverzekering.
Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de
wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven
dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u
worden doorberekend.
Praktijk Kuinera de Haas, is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling
(mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de
zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.
Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van het NVPA en aangesloten bij
het RBCZ en voldoet aan de eisen. Op de website www.praktijkopregt.nl staat een link naar
de website van het NVPA (https://nvpa.org/verzekeringen/public) voor een overzicht van
zorgverzekeraars en de vergoedingen.

Annulering
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere
redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven.
Bij niet tijdige annulering wordt €35 in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste
afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of per email door, waarbij datum van ontvangst
bindend is.

Dossiervoering
De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de
zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze
rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van
de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste
contactmoment wordt het dossier vernietigd.
De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met
uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan
andere hulpverleners of andere betrokkenen.

Klachtenregeling
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te
bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen
schriftelijk(info@kuineradehaas.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel
mogelijk, binnen 4 weken met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere
stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover
geïnformeerd door Praktijk Kuinera de Haas, Corrie Vlasma de Haas. Na afhandelen van de
klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de
procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met
de verkregen informatie.
Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke
klachtenprocedure van het NVRG, P3NL dan wel de geschillencommissie. De procedure is
te vinden op de website www.P3NL.nl Praktijk Kuinera de Haas voldoet hiermee aan de
eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).
Wanneer u een klacht indient via het NVPA/RBCZ/NVRG of P3NL informeert u de
zorgverlener te allen tijden vooraf.

Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste
informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces.
Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet
mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van
gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
Praktijk Kuinera de Haas is niet aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft
door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of
beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Kuinera de Haas.
Praktijk Kuinera de Haas, Corrie Vlasma de Haas heeft een beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt Praktijk Kuinera de Haas tegen de
financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de
uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt
bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ecclesia.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het
signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met
een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van
kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het
meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo
nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG
Praktijk Kuinera de Haas houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan
onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website meer informatie vinden zoals de
privacyverklaring.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 01-04-2023